Mellangrödor som verktyg för att minska jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukssektorn står idag för en betydande del av de totala antropogena utsläppen av växthusgaser. För att förbättra jordbrukets växthusgasbalans har det föreslagits att åtgärder ska implementeras för att höja markens kolkoncentration. En sådan åtgärd är att odla mellangrödor.

Idag odlas mellangrödor i Sverige av många olika anledningar, t.ex. för att bekämpa ogräs, förhindra kväveläckage och främja den biologiska mångfalden, men också för att öka halten organiskt material i marken.

Om mellangrödornas biomassa lämnas kvar i fält över vintern finns det dock risk för att N2O-utsläppen ökar, vilket kan motverka den klimatdämpande effekten av ökad halt av organiskt kol i marken. Att skörda vissa typer av mellangrödor skulle potentiellt kunna minska N2O-utsläpp under vinterhalvåret, samtidigt som den borttagna ovanjordiska biomassan kan användas som en resurs, till exempel som råmaterial för biogasproduktion.

– Resultatet av studien visade att den potentiella markkolseffekten var beroende av etablerings- och skördetidpunkten, där tidig etablering och sen skörd i regel gav högst kolinbindning. Högst markkolseffekt beräknades för Referensscenariot, där mellangrödan inte skördades, berättar Johan Nilsson, forskare vid Mistra Food Futures.

Författare

Johan Nilsson, Thomas Prade, Maria Emfors, Per-Anders Hansson (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #7. Mellangrödor som verktyg för att minska jordbrukets klimatpåverkan – En jämförande livscykelanalys av olika hanteringsåtgärder.

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.