Större precision vid tillförsel av kväve kan minska jordbrukets klimatpåverkan

Rapport #9 från Mistra Food Futures ”Precision nitrogen application – potential to lower the climate impact of crop production” handlar om hur större precision vid tillförsel av kväve kan minska jordbrukets klimatpåverkan.

 – Enligt resultaten minskades klimatpåverkan med cirka 5 % vid användning av fältspecifik kvävetillförsel, säger Per-Anders Hansson, forskare vid Mistra Food Futures.

Jordbrukssektorn är en betydande bidragare till globala utsläpp av växthusgaser, särskilt metan (CH4) och lustgas (N2O). Lustgasutsläpp härstammar främst från produktion och användning av kvävegödsel. En tillförd mängd kväve som motsvarar grödans efterfrågan är önskvärd av flera skäl. Detta begränsar till exempel gödningsanvändningen per producerad grödenhet och minskar risken för N2O-utsläpp och kväveutlakning.

Precisionsjordbruk syftar till att optimera jordbruksåtgärder med avseende på temporär och rumslig variation. Precisionsjordbruk kan beskrivas som en strategi för att samla in, bearbeta och analysera temporära, rumsliga och individuella data och kombinera den med annan information för att stödja beslut om skötselåtgärder, för förbättrad resursanvändningseffektivitet, produktivitet, kvalitet, lönsamhet och hållbarhet inom jordbruket (ISPA, 2022).

Författare

Hanna Karlsson Potter, Sofia Delin, Lena Engström, Bo Stenberg, Per-Anders Hansson (2020)

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #9. Precision nitrogen application – potential to lower the climate impact of crop production. Hanna Karlsson Potter, Sofia Delin, Lena Engström, Bo Stenberg, Per-Anders Hansson (2022)

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.