För att säga "hur" behöver vi först förstå "varför"

I Mistra Food Futures undersöker vi hur livsmedelssystemet kan ställas om till ett som är hållbart (i alla bemärkelser, ekonomiskt, socialt och miljömässigt), resilient och som levererar hälsosam mat. Hur-frågan är alltså helt central. Men för att besvara hur-frågan, behöver vi också fokusera på varför omställning sker. Genom att förstå varför kan vi bättre förstå på vilket sätt – hur – omställning kan snabbas på genom t.ex. politiska styrmedel eller genom branschinitiativ och rådgivning.

I arbetspaket 7 undersöker vi vad som driver omställning. Vi tar oss an frågan från flera olika aktörers perspektiv: lantbrukare, konsumenter och process- och handelsled. Frågan om vad som driver omställning riskerar i den allmänna debatten att reduceras till en förenklad fråga om pengar. Detta gäller särskilt omställningen i primärproduktionen, hos lantbruksföretagen: om hållbara produktionsmetoder görs lönsamma, kommer omställningen att ske, låter det i debatten.

Men är det verkligen så enkelt? Lönsamhetsfrågan är förstås en central överlevnadsfråga för alla företag, men vägen att nå lönsamhet är ofta unik för varje företag. Det handlar om vilka investeringar som gjorts, vilken typ av mark man har tillgång till, vilka djur man har, vilken kunskap som finns att tillgå, förmågan att leda, driva och kombinera företagets fördelar på bästa sätt, etc. Det är ett komplext system och varje företag måste navigera på sitt sätt för att uppnå lönsamhet.

För att förstå varför omställning sker och för att på ett mer informerat sätt kunna diskutera hur omställning kan stödjas genom olika åtgärder, behöver vi därför undersöka frågan på ett djupare plan. Vad, förutom lönsamhet, motiverar lantbrukarna att ställa om till mer hållbara produktionsmetoder? Vilka avväganden är man beredd att göra mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter i situationer där dessa påverkas på olika sätt? Hur påverkas valet att övergå till mer hållbara produktionsmetoder av normer i livsmedelssystemet och samhället i stort och hur påverkas valet av upplevelsen att faktiskt kunna hantera dessa metoder? Och de som väljer att ännu inte ställa om, vilka är deras drivkrafter till detta? Detta är frågor vi nu har börjat undersöka närmare.

Vi återkommer till hur-frågan genom att förstå varför-frågan. Varför görs omställning? Om vi bättre kan förstå motivation och drivkrafter att arbeta med produktionsmetoder som är mer hållbara har vi en bättre grund att diskutera hur omställningen kan ske.

Text: Helena Hansson