Konsten att föreställa sig ett nytt framtida och hållbart livsmedelssystem

Föreställ dig att du fick chansen att skapa ett nytt framtida och hållbart livsmedelssystem, och att bara fantasin sätter gränser för vilka förändringar som är möjliga. Vart skulle du börja, hur skulle du göra? Det kan tyckas som en överväldigande uppgift men faktiskt precis vad Mistra Food Futures ska göra. För att vägleda oss använder vi kunskap från befintliga studier, dialog med projektpartners och experter och olika verktyg för att utveckla framtidsscenarier för omställning.

Inledningsvis har vi genomfört en stor litteraturöversikt över vilka scenarier för framtida livsmedelssystem som tagits fram i Sverige, Norden, EU och globalt. Jordbruk, markanvändning, kost, teknologisk utveckling, handelspolicy och demografisk förändring är ofta förekommande faktorer i dessa. Scenarierna avspeglar ofta förändringar i långsiktiga trender men mera sällan oförutsedda och plötsliga skeenden som pandemier, finansiella kriser eller extrema klimathändelser. Litteraturen betonar också vissa delar av värdekedjan mer än andra. Producenter och konsumenter diskuteras ofta medan färre scenarier fokuserar på aktörer i processering, distribution eller detaljhandel. I Mistra Food Futures kommer vi att ha möjlighet att undersöka de förhållanden, händelser och åtgärder som inte tidigare lyfts.

Mistra Food Futures kommer också att ha nytta av flera nordiska projekt som utvecklar eller har utvecklat scenarier för livsmedelssystem. Ett av dessa är Nordic transformation dialogues (2019, 2020) i vilka deltagarna reflekterar över fyra livsmedelsscenarier: minskad konsumtion av rött kött, ökad konsumtion av nötter och baljväxter, en utveckling mot mer lokala livsmedelssystem eller mot mer globaliserade livsmedelssystem. Deltagarna lyfte flera förutsättningar som viktiga för omställning; stärkt arbetskraft inom jordbruk, en levande landsbygd och länkar mellan stad och landsbygd, rättvis förändring och en förnyad konkurrenskraftig nordisk livsmedelsexportmarknad. Deltagarna identifierade även fördelar, kostnader och barriärer relaterade till politiska, ekonomiska, miljömässiga, hälso- och sociala effekter av förändringar i livsmedelssystemet, vilket kan inkluderas i Mistra Food Futures scenarier.

I projekten North Western Paths och Transformations to Healthy and Sustainable Nordic Food Systems samarbetar aktörer inom privat och offentlig sektor och producenter iterativt med en grupp av modellerare ledd av Stockholm Resilience Centre. Projektet utvecklar kvantitativa scenarier för Sveriges markanvändning och livsmedelssystem. Denna modelleringsprocess kan hjälpa till att kvantifiera olika scenariers miljöeffekter. Samtidigt understryker de deltagande aktörerna att socioekonomiska faktorer är lika viktiga att undersöka för en omställning av livsmedelssystemet. Vi hoppas att scenariearbetet i Mistra Food Futures har möjlighet att kombinera både kvalitativa narrativ och kvantitativa modeller för att fånga viktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Sist men inte minst har Mistra Food Futures partners utvecklat planer och strategier för att leda omställningen mot mer hållbara livsmedelssystem. Vi har granskat detta material för att förstå olika aktörers ambitioner och målsättningar. Viktiga målområden hos både offentliga och privata aktörer är klimatneutralitet, minskning av matsvinn, mer hållbara förpackningar, ökad effektivitet inom energi- och resursanvändning och föresatsen att erbjuda konsumenten fler hållbara val. Samtidigt förändras strategier allteftersom omvärlden förändras och ny kunskap och utveckling kommer till. En pågående dialog mellan Mistra Food Futures partners är därför viktigt för scenarieutvecklingen.

Trots att det kan tyckas överväldigande att sätta en vision för framtida livsmedelssystem finns alltså tidigare kunskap, modeller och resonemang att bygga på. Utmaningen blir nu att se till att framtidsscenarierna återspeglar alla de förändringar och förflyttningar som krävs. Konsten är att lyckas att tänka utanför ramarna. Vilka strukturer, policys och normer är aktuella idag men kanske inte om fem, tio eller tjugo år? Hur kan nästa pandemi komma att se ut och påverka världen? Vilka nischade och småskaliga initiativ finns idag som kan komma att förändra framtida livsmedelssystem i grunden? Det är många och stora frågor. Självklart går det inte att förutsäga framtiden, men framtidsscenarier kan ge oss förutsättningar att vara mer förberedda för det som kommer.

Av: Amanda Wood och Klara Eitrem Holmgren, Stockholm Resilience Centre