Two female chefs in a restaurant kitchen

Norden tar köksvägen till ett mer hållbart livsmedelssystem

I Mistra Food Futures är utgångspunkten att på vetenskaplig grund söka lösningar som kan användas för att förbättra livsmedelssystemen. Men hur får man förändring och engagerar människorna i förändringsprocessen mot en mer hållbar livsstil? Den frågan har engagerat de nordiska länderna under en längre tid.

Främjande av den nordiska matkulturen och dess hållbara livsmedelssystem är en kärna i det nordiska samarbetet. Startskottet var det nordiska köksmanifestet som initierades och formulerades 2004 av tolv nordiska kockar. Manifestet sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Köksmanifestet blev en succé och det nordiska köket kan idag mäta sig med de bästa köken i världen. Med stöd av Ny Nordisk Mat-programmet, har det lett till synlighet, initiativ, samarbete och nätverk, såväl i Norden som internationellt.

Redan från starten var den bärande idén att engagera så många människor som möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket och dess ambitioner. Jordbrukare, livsmedelsproducenter, beslutsfattare, hemkunskapslärare, statliga myndigheter, livsmedelsforskare, professionella inom restaurang, turism, export, kreativa näringar, media samt konsumenter har alla bidragit till den positiva utvecklingen. Lokala rätter, regionala råvaror och nationella mattraditioner vinner terräng, från exklusiva gourmetrestauranger till skolmatsalar och privata kök.

Nu kommer nästa steg. Ny Nordisk Mat tagit initiativ till en ny process för revitalisering av det nordiska köksmanifestet.  Syftet är att skapa nya konstruktiva dialoger kring hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Målet är att utveckla konceptet, nordiska köksmanifestet, till en gemensam värdegrund för en livsstil som gagnar naturen, djuren, människorna och hela det nordiska samhället på sikt. Samarbete, nätverkande, dialog och gemensam påverkan ses återigen som nycklar till en framgångsrik process. Särskild uppmärksamhet visas den yngre generationen professionella inom mat och måltider och deras idéer och erfarenheter av hållbarhet.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av Ny Nordisk Mat samt jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Revitaliseringsprocessen innefattar olika aktiviteter som webinarium, workshops, nätverks- och dialogtillfällen, samarbeten samt kommunikation i Norden under 2021-2022.

Parallellt pågår ett arbete med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Dessa utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och matbaserade kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. De nordiska näringsrekommendationerna 2022 sätter hållbarhet på agendan. Målet är att integrera hållbarhet fullt ut på ett öppet och delaktigt sätt, utgående från konsensus om de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen. De nya näringsrekommendationerna 2022 blir en vägkarta som påverkar en stor del av livsmedelssystemen i de nordiska och baltiska länderna.

Mer engagemenag i hela värdekedjan skapas även genom EMBLA Food Awards, den nordiska mattävlingen, som nu ordnas för tredje gången. Initiativet togs av de Nordiska Bondeorganisationers Centralråd och förverkligas med stöd av Ny Nordisk Mat -programmet. EMBLA finalevenemang ordnas i mars 2022 i Oslo, med tillhörande seminarium om främjande av hållbara och hälsosamma livsmedelssystem med hög profil.

Välkommen att kontakta oss för fortsatt information och dialog om de olika processerna, i nordisk samverkan, som på olika sätt visar att vägen till hållbara livsmedelssystem kan gå via köket.

Av:

Per Hansson, SLU Kompetenscentrum företagsledning (KCF), Nordisk kommitté för jordbruks- och livsmedelsforskning (NKJ) och WP8

Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat-programmet, @BettinaLindfors, linkedin.com/in/bettinaclindfors/

Länkar

Ny nordisk mat-programmet, Nordiska ministerrådet

Nordiska köksmanifestet

Revitalisering av nordiska köksmanifestet – mot en konstruktiv dialog om nordisk matkultur

Embla Food Awards

Nordiska näringsrekommendationer 2022