​The value of dialogue in system transformation.

Ny rapport om värdet av dialog i systemomställnigen.
Författare: Björn Persson och Fredric Norefjäll

Livsmedelssystemet är i behov av att ställa om mot en ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet för att fortsätta vara konkurrenskraftig, bidra med arbetstillfällen och framförallt producera och distribuera svensk mat. Produktionen av livsmedel måste minska sin påverkan på klimatet och minimera förlusten av biologisk mångfald.

En hållbar omställning kräver nya affärsmodeller, och förändring innebär också ofta nya möjligheter. Bilindustrin har utvecklat nya intäktskällor genom leasing, laddstationer, datainsamling, etc. – flera faktorer som även kopplar till en omställning mot ett mer hållbart transportsystem. Att skapa nya affärsmodeller som bidrar till en hållbar omställning handlar inte bara om enskilda företags affärsmodeller. För att utforska, utveckla, och etablera affärsmodeller som påverkar det övergripande livsmedelssystemet krävs samverkan mellan aktörer över hela värdekedjan från primärproduktion till handel och konsument. Gemensam förståelse behöver skapas för hur en omställning kan se ut, dels i vilka framtider vi tar sikte på, dels i vilka steg som krävs för att komma dit och hur lönsamhet kan kopplas till processen.

Tack till alla som deltagit i dialogerna med sina kunskaper, erfarenheter och kloka inspel.

Ta del av rapporten här