Vision och utmaningar

Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan och den globala livsmedelsproduktionen och markanvändningen är en av de största orsakerna till den pågående förlusten av biologisk mångfald. Sättet som vi producerar och konsumerar mat måste förändras i grunden om vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Hur ska den förändringen åstadkommas och vilka hinder och möjligheter finns på vägen mot målet om ett hållbart livsmedelssystem?

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.

Programmet ska arbeta för att:

  • Utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045
  • Utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen
  • Utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring
  • Utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg
  • Identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel och konsumtion blir mera uthålligt.
  • Identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet.