WP2 - Identifiera mål och hinder

Syftet med WP2 är att kartlägga och bedöma mål som idag utvecklats för det svenska livsmedelssystemet samt fastställa de mål som ett hållbart och motståndskraftigt livsmedelssystem måste uppnå. WP2 kommer också identifiera sannolika hinder för dessa mål och utforska strategier för att vända hindren till hävstångspunkter för förändring.

Forskningen inom WP2 kommer att belysa vilka hållbarhetsdimensioner som är i fokus för de nuvarande målen i det svenska livsmedelssystemet, samt vad som saknas. Vidare bidrar vi med en översikt av vilka åtgärder som föreslås för att nå målen, samt hur effektiva de bedöms vara att komma till rätta med hållbarhetsutmaningarna.

WP2 tar också avstamp i den vetenskapliga litteraturen för att formulera mål för mat-Sverige inom områdena miljö och hälsa. Dessa mål används av WP3 i arbetet med att ta fram scenarier för att nå målen. Slutligen kommer vi i samarbete med WP3 identifiera barriärer och strategier för att nå de uppsatta målen.

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • Hur effektiva är befintliga hållbarhetsmål i det svenska livsmedelssystemet när det gäller att minska negativ miljöpåverkan från produktion och konsumtion av mat?
  • Vilka är målen för ett hållbart livsmedelssystem till 2045 där produktion och konsumtion stannar inom de planetära gränserna för mat?
  • Vilka är de största hindren för att uppnå dessa mål?
  • Hur kan strategier se ut som gör dessa hinder till hävstångspunkter för förändring?