WP5 - En nollvision för utsläpp av växthusgaser från jordbruket

Det primära syftet med WP5 är att identifiera jordbrukssystem med potential att göra jordbruket nettonoll när det gäller växthusgaser år 2045, och även leverera på flera av de mål som definieras i WP2.

Ett annat syfte är att beskriva effekterna och konsekvenserna av dessa system för sektorn själv och för resten av samhället, i miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • Stora insatser läggs på forskning och utveckling för att identifiera och utvärdera åtgärder för att förbättra utsläppsbalansen för växthusgaser i den svenska jordbrukssektorn. Vilken potential har dessa olika åtgärder, särskilt när det gäller minskning av växthusgasutsläppen per producerad mängd livsmedel och när det gäller de totala nationella utsläppen från sektorn i olika sammanhang?
  • Ett antal källor till växthusgaser kommer inte att vara möjliga att undvika, inte heller inom den framtida jordbrukssektorn. Det är därför endast möjligt att utforma ett nettonoll- eller klimatpositivt system om tillräckliga motverkande kolsänkor kan identifieras? Vilken potential har olika strategier för det civila samhället för sektorn, i ett nationellt sammanhang?
  • Hur kan jordbrukssystemen utformas för att vara netto-noll när det gäller växthusgaser? Hur omfattande måste genomförandet av de åtgärder som nämns i RQ 1 och 2 vara och är det över huvud taget möjligt att nå nettonoll, med tanke på praktiska begränsningar och att effekterna av vissa åtgärder inte är helt additiva.
  • Hur kommer möjligheterna att utforma och utforma en jordbrukssektor med nettonollutsläpp att påverkas av olika scenarier (enligt definitionen i WP3) för klimatförändringarna och för utvecklingen av resten av samhället inklusive livsmedelssystemet?
  • av resten av samhället inklusive livsmedelssystemet? I vilken takt kommer de åtgärder som nämns i RQ 1 och 2 att vara möjliga att genomföra och hur är de externa effekterna, särskilt förändringen av den globala medeltemperaturen över tid, beroende av detta?
  • Vilka blir de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av de nya systemen för nettonollutsläpp av växthusgaser, och hur kan vi göra de framtida jordbrukssystemen acceptabla i alla avseenden?
  • Hur kommer effekterna av ett införande av en nettonollutsläpp av växthusgaser att variera regionalt inom Sverige och hur kan systemen anpassas positivt för att utnyttja de speciella förutsättningarna i respektive region?
  • Hur kommer svaren på RQ 1-7 att påverkas om även sektorerna för fiske och vattenbruk läggs till i det system som studeras?