WP4 - Nästa generations indikatorer för att mäta och följa hållbarhetsprestanda inom livsmedelssystemet

Det övergripande syftet med WP4 är att identifiera nästa generations indikatorer för att övervaka livsmedelssystemets resultat när det gäller att leverera hälsosam kost från ett system som är hållbart och motståndskraftigt.  

Vi börjar med att undersöka hur livsmedelssystemets hållbarhet kan beskrivas. Vi gör detta ur två perspektiv, dels genom att undersöka livsmedelssystemets aktörers uppfattningar om hållbarhet, dels genom att utveckla en teoretisk modell för ett hållbart livsmedelssystem. Efter detta granskar och diskuterar vi kritiskt data för hållbarhetsbedömning och föreslår indikatorer för att mäta hållbarhet både på gårdsnivå och på övergripande nivå i livsmedelssystemet.

Hur används hållbarhetsindikatorer för livsmedelssystem av aktörer i livsmedelssystemet? Vi undersöker detta i de senare delarna av denna WP, där vi också analyserar hur aktörer tillskriver ansvar när indikatorer signalerar att det finns hållbarhetsaspekter som behöver hanteras.

Denna WP tar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och integrerar kunskap från ekologi och miljöbedömning, övervakning av djurhälsa och djurskydd, ekonomi, sociala överväganden och resiliensramar för att härleda relevanta och användbara indikatorer på hållbarhet och motståndskraft.

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • Vilka är nästa generations nyckelindikatorer som framgångsrikt övervakar hållbara resultat inom dess tre dimensioner - miljömässiga, ekonomiska och sociala och livsmedelssystemets motståndskraft - på i) olika systemnivåer, ii) aktörer, iii) territoriella nivåer och iv) tid?
  • Hur är dessa indikatorer korrelerade mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling? Vilka är de potentiella konflikterna och synergierna mellan faktorer som mäts med hjälp av de indikatorer som identifierats av samhället och olika intressenter i leveranskedjan?
  • Hur kan indikatorer fyllas i med data och användas för övervakning och utvärdering? Vilka data är tillgängliga och tillförlitliga, och vilken typ av ytterligare datainsamling och generering behövs?
  • Hur kan aktörer i leveranskedjan, beslutsfattare och samhället använda indikatorer för beslutsfattande?