Vår forskning

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Forskningen inom programmet är organiserad i åtta områden, s.k. work packages.

Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.

Identifiera mål för ett hållbart och resilient livsmedelssystem, samt identifiera hinder för att nå målen.

Möjliga scenarier och alternativa vägar till framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem.

Nästa generations indikatorer för att mäta och följa hållbarhetsprestanda inom livsmedelssystemet.

En nollvision för utsläpp av växthusgaser från jordbruket.

Hållbar produktion, förädling och konsumtion.

Drivkrafter för förändring.

I aktörssamverkan, initiera transformationen till ett hållbart och resilient livsmedelssystem.

Mistra Food Futures organiseras i åtta olika work packages, som samspelar och interagerar till en helhet.