Forskning för framtiden

Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan och den globala livsmedelsproduktionen och markanvändningen är en av de största orsakerna till den pågående förlusten av biologisk mångfald. Sättet som vi producerar och konsumerar mat måste förändras i grunden om vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Hur kan vi skapa ett hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat till alla, utan att utarma naturen och utan utsläpp av växthusgaser?

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led.

Ett hållbart livsmedelssystem

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Programmet leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Programmet finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och startade formellt den 1 september 2020.

Mistra Food Futures kommer att utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) finansierar forskningsprogrammet med totalt 64 Mkr och de medverkande parterna medfinansierar med ytterligare medel. Programtiden sträcker sig fram till 2024.

Mistra Food Futures ska arbeta för att:

  • Utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045
  • Utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen
  • Utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring
  • Utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg
  • Identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel och konsumtion blir mera uthålligt
  • Identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet

Åtta fokusområden

Forskningsprogrammet är uppdelat i åtta fokusområden, s.k. work packages:

Vetenskaplig ledning, programkoordinering och styrning, kunskapsspridning och kommunikation.

Identifiera mål för ett hållbart och resilient livsmedelssystem, samt identifiera hinder för att nå målen.

Möjliga scenarier och alternativa vägar till framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem.

Nästa generations indikatorer för att mäta och följa hållbarhetsprestanda inom livsmedelssystemet.

En nollvision för utsläpp av växthusgaser från jordbruket.

Hållbar produktion, förädling och konsumtion.

Drivkrafter för förändring.

I aktörssamverkan, initiera transformationen till ett hållbart och resilient livsmedelssystem.