WP7 - Drivkrafter för förändring

WP7 analyserar olika strategier som aktörer inom livsmedelssystemet skulle kunna anamma för att ställa om livsmedelssystemet, bland annat utifrån aktörernas egna perspektiv. Vårt mål är att leverera evidensbaserade rekommendationer för hur dessa strategier kan modifieras eller förbättras för att åstadkomma en snabb, transformativ förändring i stor skala. De olika aktörer vi studerar är tex primärproducenter, aktörer inom förädlings- och handelssegment i livsmedelssystemet, och konsumenter.

Genom att försöka besvara forskningsfrågorna nedan och genom att undersöka kopplingarna mellan de olika kedjesegmenten i livsmedelssystemet, syftar forskningen i WP 7 till att bidra till kunskap som kan utnyttjas för en transformativ förändring av livsmedelssystemet.

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • Vilka är de viktigaste drivkrafterna hos konsumenter för att förändra matkonsumtionen mot mer hållbar och hälsosammare?
  • Vilka olika drivkrafter, möjliggörare och hinder finns hos privata aktörer som matföretag, grossister och handel för att kunna engagera sig och avsevärt förbättra miljöprestandan hos livsmedel som är tillgängliga för konsumenter?
  • Vilka olika strategier används av lokala myndigheter som kan säkerställa att offentliga måltider uppfyller hållbarhets- och hälsomål i turbulenta tider?
  • Vilka är de politiska åtgärder som har potential att flytta matkonsumtionen mot mer hållbar och hälsosammare?
  • Vilka är viktiga drivkrafter för jordbrukare att använda mer hållbara produktionsmetoder, och vilka är de ekonomiska konsekvenserna av upptag av dessa?
  • Hur kan innovation fungera som en drivkraft för förändring?