WP3 - Möjliga scenarier och alternativa vägar till framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem

WP3 använder scenarioplanering för att utforska alternativa vägar längs vilka det svenska livsmedelssystemet sannolikt skulle kunna utvecklas.

WP undersöker alternativa vägar mot mål som identifierats i WP2 och  vi använder indikatorer från WP4 för att identifiera kompromisser som är inneboende i att uppnå målen och bedöma motståndskraften hos dessa vägar mot olika externa och interna chocker och drivkrafter. På så sätt kan vi bedöma styrkor och svagheter hos olika vägar och utvärdera politiska alternativ som förbättrar eller försämrar framgången och motståndskraften hos vissa vägar.

De utvecklade vägarna kommer att testas och förfinas iterativt, med resultat från WP 5, 6 och 7 för att utvärdera föreslagna åtgärder mot alternativa utvecklingsvägar.

 

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • I vilken utsträckning uppnår de förväntade resultaten av nuvarande politik (t.ex. den svenska livsmedelsstrategin) WP2:s överenskomna mål?
  • Vilka alternativa sätt kan framtida livsmedelssystem uppfylla WP2:s uppsatta mål och vilka sammanhängande och internt konsekventa vägar kan förklara hur Sverige skulle kunna komma fram till dessa framtider?
  • Hur skulle vägar som representerar de konkurrerande prioriteringarna hos livsmedelssystemaktörer prestera i förhållande till varandra? Vilka kompromisser mellan konkurrerande prioriteringar skulle behövas för att uppnå så många mål för livsmedelssystemet som möjligt?
  • Vilken osäker dynamik kan driva utvecklingen av det svenska livsmedelssystemet bort från önskade vägar, och vilka åtgärder, strategier och policyer kan bygga motståndskraft mot denna dynamik?
  • Hur kan förändringar från marginalerna i det nuvarande livsmedelssystemet leda till övergångar som hjälper till att nå WP2-målen?