WP6 - Hållbar produktion, förädling och konsumtion.

Syftet med WP6 är att utveckla och utvärdera produktionssystem efter jordbruket med minimerade växthusgasutsläpp och avsevärt minskad miljöpåverkan och resursanvändning, samtidigt som resurseffektivitet, livsmedelssäkerhet och produktkvalitet säkerställs. För att göra det utvecklas en arbetsprocess, eller metodik, för att ta itu med denna mycket breda och komplexa utmaning.

Metodutvecklingen har involverat såväl forskare som företag och. i viss mån, myndigheter. Metoden består av fyra distinkta steg i en typ av designprocess, där de stora frågorna om systemhållbarhet kopplas till konkreta aspekter i livsmedelskedjan.

Själva processen samt resultaten av att tillämpa metoden ökar alla aktörers förståelse för utmaningar och möjligheter, vilket kommer att stödja ett sunt beslutsfattande.

Hittills har vi fokuserat på förändringar på relativt kort tid, arbetet med längre perspektiv kommer att starta 2023.

Huvudsakliga forskningsfrågor:

  • Hur bör framtidens värdekedja för livsmedel utformas för att bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Vilka tekniker, nya produkter, råvaruanvändning, förpackningar etc. har störst potential och hur ska de kombineras för att leverera bästa prestanda på systemnivå?
  • Vilken är potentialen i hållbarhetsprestanda för ovanstående system?
  • Hur kan förbättrad hållbarhetsprestanda kombineras med ökad livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitetsparametrar, inklusive näringskvalitet?
  • Hur kan olika lösningar, vare sig det är tekniska eller organisatoriska, implementeras i nuvarande strukturer och vilka lösningar behöver en längre tidsram och ytterligare övergångar av systemet innan de blir livskraftiga?
  • Vilka är riskerna med inlåsningseffekter av att implementera nya lösningar?
  • Hur påverkas hållbarhetsprestanda för lösningar i leveranskedjan av geografi, omgivande system och demografi?