Ett hållbart livsmedelssystem

Mistra Food Futures är ett forskningsprogram med fokus på ett hållbart och resilient livsmedelssystem. Programmet leds och samordnas av SLU i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Programmet finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och startade formellt den 1 september 2020.

Mistra Food Futures kommer att utveckla strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) finansierar forskningsprogrammet med totalt 64 Mkr och de medverkande parterna medfinansierar med ytterligare medel. Programtiden sträcker sig fram till 2024.

Programmet ska arbeta för att:

  • Utarbeta mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå fram till år 2045
  • Utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för att uppnå målen
  • Utveckla strategier för att omvandla hinder till ”hävstänger” för systemförändring
  • Utveckla indikatorer för att övervaka och säkerställa framsteg
  • Identifiera och utveckla åtgärder som gör att den svenska jordbrukssektorn kan nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser år 2045, och att livsmedelsförädling, detaljhandel och konsumtion blir mera uthålligt.
  • Identifiera strategier för implementering, som bidrar till en genomgripande förändring av livsmedelssystemet.