Biokol i svenskt jordbruk – pyrolys av halm som ett första steg mot netto-noll

Mistra Food Futures rapport #4 “Biokol i svenskt jordbruk – pyrolys av halm som ett första steg mot netto-noll” belyser möjligheter och utmaningar med biokolsanvändning i det svenska jordbruket som en klimatåtgärd. Slutsatsen är att biokol har stora möjligheter som klimatåtgärd i jordbruket men det krävs en kunskaps- och teknikutveckling för att det ska kunna ske.

Biokol är en metod för kolinlagring mark som medför negativa växthusgasutsläpp. Produktion av biokol från jordbruksrester i och användning av biokolet i jordbruksmark är en möjlig klimatåtgärd i det svenska livsmedelssystemet.

Rapporten har två syften. Det första målet är att beräkna klimatpåverkan av veteproduktion med biokol från halm genom en livscykelanalys. Det andra målet är att diskutera biokols hållbarhet, potential och implementering. Rapporten är skriven för alla som är intresserade av nya metoder för att minska klimatpåverkan från svenskt jordbruk och livsmedelssystemet. Veteodling med biokol från halm hade ungefär 45 procent lägre klimatpåverkan än annan veteodling där halm antingen plöjdes ner i marken eller användes för uppvärmning.

Några viktiga faktorer som påverkar resultatet är

  • Antaganden om vilka energislag som används
  • Hur stabilt biokol är i mark på lång sikt
  • Om biokol påverkar skördenivån

Rapporten är ett led i Mistra Food Futures arbete med att identifiera jordbrukssystem med potential att göra jordbruket nettonoll, en av de centrala frågorna inom forskningsprogrammet.

Författare

Elias S. Azzi, Louise Jungefeldt, Shivesh Karan, Cecilia Sundberg (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #4. Biochar in Swedish agriculture – straw pyrolysis as a first step towards net-zero