Dialogserie i tre delar för att diskutera idéer och strategier för morgondagens matsystem

Mistra Food Futures bjuder in till tre digitala dialogtillfällen kring affärsmodellers roll i en hållbar omställning. Under dialogtillfällena möts forskare och aktörer inom matindustrin för att dela erfarenheter och för att bygga ny kunskap kring nya affärsmodeller i omställningen mot ett hållbart matsystem.

Dialog 1: Fyra framtider för ett hållbart matsystem 2045

Vid det första dialog-tillfället fokuserar vi på att skapa en gemensam förståelse för hur en omställning till ett hållbart matsystem kan se ut. Vi tar hjälp av scenarier – alternativa bilder av framtiden – för att väcka fantasin, tänka bortom rådande paradigm och hitta nya idéer, hopp och inspiration.

Tillfället inleds med en presentation av scenarier för att visa hur framtiden kan komma att utvecklas, och väcka tankar kring omställning. Tillsammans utforskar vi hur vägen mot de olika framtiderna kan se ut, vilka drivkrafter och hinder som uppstår på vägen för att lyfta fram de möjligheter och utmaningar ni som organisation står inför.

Målet är att resultaten från dialogen ska ge deltagare insikter om nödvändig utveckling inom olika samhällsområden för att nå hållbara framtider. Resultaten kommer användas som inspel i det fortsatta arbetet kring affärsmodeller i dialogserien.

När: 5 december, kl. 9-12

 

Dialog 2: Affärsmodeller, hinder och möjligheter i systemomställning

Vilka affärsmodeller är egentligen framtidssäkrade? Med scenarierna från dialog 1 i färskt minne kan vi tillsammans skapa en förståelse för hur väl dagens affärsmodeller fungerar i alternativa framtider.

Dialog 2 kommer att handla om nuvarande affärsmodellers förutsättningar i alternativa utvecklingar av livsmedelssystemet. Vi kommer att orientera dialogen kring vilka led i värdekedjan de nuvarande affärsmodellerna inkluderar och hur förutsättningarna för affärsmodellerna kommer att förändras i de fyra scenarierna från dialog 1. Syftet är att föra dialog kring mekanismerna i omställning och affärsmodellernas roll i scenarierna.

I det andra dialogtillfället ingår även en genomgång av ramverket Multi Level Perspective (MLP), som är den förklaringsmodell för omställning vi använder i Mistra Food Futures.

När: 16 januari, kl. 9-12

 

Dialog 3: Framtidens affärsmodeller

I den sista dialogen närmar vi oss affärsmodellernas roll i närtid. I den här delen av dialogen kommer vi att orientera oss kring vilka roller etablerade, framtida och övergångsaktörer kan ta i omställningen mot ett hållbart matsystem, samt vad vi kan göra redan i dag för att skapa eller anpassa oss till morgondagens affärsmodeller.

Vi kommer att presentera en modell för ”Design space for business models” och föra dialog kring vad som är möjligt att göra i dag för morgondagens system. I den här dialogen orienterar vi oss kring vilka aktörer som kan göra vad för att forma förutsättningarna för affärsmodeller i det framväxande systemet. Vilka myndigheter finns eller behöver bildas? Vilka finansieringsformer måste utvecklas etc. Vi gör en återkoppling till vad vi såg som nödvändig utveckling inom olika samhällsområden under den första dialogen.

I anslutning till dialog 2 och 3 presenterar vi förslag på metoder och verktyg att utveckla hållbara affärsmodeller från praktiknära forskning och testar tillsammans. Målet är att den 3.e dialogen övergår i konkreta experiment eller projekt om vad vi kan göra idag för att skapa eller anpassa oss till morgondagens affärsmodeller.

När: 27 januari, kl. 9-12

Ladda ner pdf

Kontakt och anmälan

Anmäl dig senast fredagen den 2 december till Björn Persson: bjorn.persson@ri.se