Klimatpåverkan av biprodukter från produktionen av jästolja

Jästolja kan framställas av lignocellulosamaterial, t.ex. halm och skogsrester, med hjälp av oleaginösa jästsvampar. I omvandlingsprocessen förbrukas cellulosa och hemicellulosa för att producera oljan, och ligninfraktionen i biomassan lämnas kvar. En del av denna fraktion används för intern energiproduktion i bioraffinaderiet, men resten är en biprodukt från processen.

I den här studien undersöktes klimatpåverkan av alternativa användningsområden för den ligninrika biprodukten från ett bioraffinaderi för lignocellulosa som producerar biodiesel från halm med hjälp av oleaginjäst.

– Resultaten visade att halmskörd och användning i bioraffinaderiet för produktion av biobränslen och andra produkter, t.ex. asfaltsingredienser, var fördelaktigt för den totala klimatpåverkan jämfört med ett fossilt referenssystem, även när förluster av organiskt kol i marken på grund av halmskörden inkluderades. Ur ett klimatpåverkansperspektiv var den mest fördelaktiga användningen av överskotts lignin som asfalttillsats, särskilt om asfalten fungerade som en kolsänka, säger Hanna Karlsson Potter, forskare vid Mistra Food Futures.

Författare

Hanna Karlsson Potter, Johanna Blomqvist, Volkmar Passoth (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #6. Climate impact of some alternative uses for the lignin-rich byproduct from yeast oil production.

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.