Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv

Mistra Food Futures rapport #11 “Minskad klimatpåverkan med vallfoder till gris – beräkning av klimatavtrycket ur ett livscykelperspektiv” handlar om hur vallfoder till gris kan bidra till ett produktionssystem som minskar lantbrukets klimatpåverkan, en av de centrala frågeställningarna inom Mistra Food Futures. Förutom ett minskat klimatavtryck för griskött ser forskarna flera fördelar med att föra in vallodling i grisproduktionen men slår fast att ett skifte kräver nya maskiner och ny kunskap.

– Syftet med den här studien var att uppskatta klimateffekten ur ett livscykelperspektiv av att introducera gräs-klövervall som ingrediens i foder till grisar i konventionell svensk grisproduktion. Resultaten visar att klimatavtrycket för ett kilo konventionellt griskött kan minskas med cirka 13 procent genom att en del av grisarnas traditionella foder byts ut mot vallfoder, säger Stanley Zira, forskare vid Mistra Food Futures.

Läggs den förväntade inlagringen av kol i mark när vall introduceras i en spannmålsdominerad växtföljd, minskar utsläppen med ytterligare 18 procent. Dock ska denna minskningspotential beaktas med viss försiktighet menar forskarna då inlagring av kol från atmosfären i mark är osäker och processen dessutom är reversibel. Förutom minskat klimatavtryck ser forskarna också förbättrad välfärd för grisarna, ökad markbördighet och ökad mångfald av odlade grödor på jordbruksmark som kan gynna biodiversiteten samt minskad användning av insatsvaror.

Den här rapporten utgör en del av Mistra Food Futures arbete med att beskriva produktionssystem som minskar lantbrukets klimatpåverkan. Detta utgör en av de centrala frågeställningarna inom Mistra Food Futures

Författare

Elin Röös, Stanley Zira, Eva Salomon, Magdalena Åkerfeldt (2022).

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #11

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.