Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan

Mistra Food Futures rapport #2 “Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök” visar på goda möjligheter för vall som ett verktyg att motverka klimatförändringar, berättar Johan Nilsson som är en av forskarna bakom studien.

Vall som odlas i växtföljd i Sverige består vanligtvis av en blandning av fleråriga arter av gräs och klöver. Den odlas normalt som foder till idisslande djur och till hästar. Specialiseringen inom svenskt jordbruk har lett till att vallen i stor utsträckning försvunnit från slättbygden och i stället kommit att nästan helt dominera växtodlingen i skogs- och mellanbygder.

– Vår studie visar att vall i växtföljden kan vara ett verktyg för att motverka klimatförändringar. För att öka införandet av vall i svenska växtföljder behövs dock en avsättning för vallen, vilket skulle kunna skapas genom att öka incitamenten att använda vall som substrat i biogasproduktion eller att öka andelen vall i foderstater inom svensk djurhållning, säger Johan Nilsson.

Rapporten utgör en del av Mistra Food Futures arbete med att beskriva produktionssystem som minskar lantbrukets klimatpåverkan. Detta utgör en av de centrala frågeställningarna inom Mistra Food Futures.

Författare

Johan Nilsson, Fatima F. El Khosht, Göran Bergkvist, Ingrid Öborn och Pernilla Tidåker.

Ladda ner rapporten

Mistra Food Futures Report #2. Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – Avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök.

Om Mistra Food Futures

Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet kan transformeras till ett system som är ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart, och resilient och som kan leverera hälsosam mat.